m

تماس با ما

تهران - ستارخان - خیابان باقرخان - پلاک ۹۳ - طبقه چهارم واحد ۶ و ۷

Image Alt

کالیبراسیون ترموسایکلر Thermocyclers or thermal cyclers calibration

کالیبراسیون ترموسایکلر

ترموسایکلر ها ابزاری از نوع محیط های دمایی می باشند که با ایجاد محیط دمایی (چرخه های دمایی) در نقاط معین دمایی و دربازه زمانی از پیش تعیین شده که می تواند بصورت افزایش یا کاهشی باشد به تقویت RNA , DNA کمک کنند.

کالیبراسیون ترموسایکلرها یا PCR ها Polymerase Chain Reaction با کالیبراسیون سایرمحیط های دمایی مانند انکوباتور بلوک دار یا هات پلیت متفاوت می باشد.

علت تفاوت کالیبراسیون در زمان کوتاه ایجاد دمای تنظیم شده و تغییر ناگهانی دما به نقطه تنظیم بعدی می باشد که زمان پایداری بسیار کوتاه و با زمان تنظیم شده متفاوت خواهد بود و با توجه به تکرار سیکل کاری نیازمند مشاهده تکرارپذیری نیز می باشد.

برای کالیبراسیون صحیح ترموسایکلر باید از سنسورهای مناسب دمایی که قادر به قرارگیری در کپسول نمونه و اندازه گیری دمای داخلی نمونه با دقت و درستی بالا در زمان کوتاه هم دمایی می باشند استفاده گردد. باتوجه به مکانیزم کار این تجهیزات ، باید برای کالیبراسیون ، رکوردرهای دما بادرستی بالا و سرعت نمونه برداری مناسب به کار گرفته شوند.

مولفه های مهم که با نمونه برداری دما در طول کار دستگاه و کالیبراسیون آن باید از مقادیر کالیبراسیون و گراف های آن برداشت شود شامل سرعت تغییر دما ، زمان پایداری ، درستی دما ، تکرارپذیری و تجدیدپذیری ، پسماند ، یکنواختی و گرادیان دمایی و تاثیر بار می باشد.