m

تماس با ما

تهران - ستارخان - خیابان باقرخان - پلاک ۹۳ - طبقه چهارم واحد ۶ و ۷

Image Alt

کاهش عدم قطعیت اندازه گیری و آزمون با کالیبراسیون صحیح ابزار

کاهش عدم قطعیت آزمون و اندازه گیری با کالیبراسیون صحیح ابزار اندازه گیری و آزمون

یکی از راه های کاهش عدم قطعیت ، کالیبراسیون بموقع و مناسب تجهیزات مرجع اندازه گیری و آزمون می باشد.

هنگامی که تجهیزی کالیبره نبوده یا عدم قطعیت آن گزارش نشده برای محاسبه عدم قطعیت نتایج حاصل از آزمون و اندازه گیری با این تجهیز باید کلاس درستی آن که معمولا بدبینانه ترین حالت کاری این تجهیز و بزرگ ترین انحراف استانداردهای مولفه های مختلف خطا در این دستگاه می باشد با توزیع مستطیل در نظر گرفته شود .

اما وقتی این تجهیز کالیبره شده و خطاهای سیستماتیک آن مشخص و عدم قطعیت نتایج گزارش گردیده ضمن اینکه خطاها تصحیح شده و سهم آنها در درستی این دستگاه به عنوان یک مولفه عدم قطعیت به حداقل می رسد تابع توزیع حاکم بر این مولفه نیز نرمال فرض شده که این مولفه را در حالت استاندارد کوچک تر خواهد کرد.

در نهایت سهم مولفه عدم قطعیت تجهیز به عنوان تجهیز مرجع به حداقل رسیده و در کل عدم قطعیت بسط یافته نیز کاهش خواهد یافت که علاوه بر افزایش میزان اطمینان به نتایج ، خطاهای سیستماتیک نیز کاهش می یابند.