m

تماس با ما

تهران - ستارخان - خیابان باقرخان - پلاک ۹۳ - طبقه چهارم واحد ۶ و ۷

کالیبراسیون

مزایای آزمون کفایت تخصصي Proficiency Testing

مزایای آزمون کفایت تخصصي Proficiency Testing

اگرچه مشارکت در برنامه های آزمون کفایت تخصصي، برای آزمایشگاه ها، ابزاری جهت برآورده کردن الزامات مراجع اعتباردهي (Accreditation Body) است، سایر مزایای مشارکت در یك برنامه PT با طراحي و سازماندهي مناسب، شامل موارد زیر ميباشد:

تایید عملکرد مناسب آزمایشگاه

شناسایی مشکلات آزمون ها و اندازه گیری ها یا کالیبراسیون ها

مقایسه روش ها

آموزش پرسنل

بهبود عملکرد

ایجاد اعتماد در کارکنان ، مدیریت و مشتریان آزمایشگاه

مقایسه توانمندی های کارکنان

دسترسی به مواد مرجع برای انجام فعالیت های کنترل کیفیت داخلی

تعیین دقت و درستی روش ها

برآورده کردن الزامات مراجع قاونی و مراجع تایید صلاحیت