m

تماس با ما

تهران - ستارخان - خیابان باقرخان - پلاک ۹۳ - طبقه چهارم واحد ۶ و ۷

Image Alt

خطی بودن ، گرایش و کالیبراسیون Linearity , Bias & Calibration

خطی بودن ، گرایش و کالیبراسیون Linearity , Bias & Calibration

تفاوت مقدار گرایش (Bias) در تمام گستره کاری یك سيستم اندازه گيری، ميزان خطي بودن آن را مشخص مي کند یعنی با بررسی فاکتور خطی بودن اطمینان از کارکرد تجهیز در تمام محدوده اندازه گیری و کارکردش حاصل خواهد شد. با بررسی خطی بودن سیستم مشخص خواهد شد که مقدار نمونه یا اندازه ده یا تحت کالیبراسیون بر گرایش سیستم اندازه گیری تاثیر دارد یا خیر.
برای محاسبه میزان خطی بودن سیستم اندازه گیری باید نمونه ها از تمامي گستره کاری سيستم اندازه گيری انتخاب و گرایش هر یك از نمونه ها از طریق اختلاف بين مقدار مرجع و مقدار ميانگين بدست آیدبهترین خط رگرسيوني که این مقادیر را پوشش دهد معياری برای تعیین درجه خطي بودن سيستم اندازه گيری می باشد.

اگر خط رگرسيون فاقد رابطه خطي مناسبي باشد ممكن است که ميانگين گرایش و مقدار مرجع، رابطه ای غير خطي داشته و برای قضاوت در مورد خطی بودن سیستم ، تجزیه و تحلیل بیشتری لازم خواهد بود.

برای محاسبه خطی بودن در سیستم اندازه گیری و کالیبراسیون می توان از نرم افزارهایی چون minitab و اکسل استفاده نمود.