m

تماس با ما

تهران - ستارخان - خیابان باقرخان - پلاک ۹۳ - طبقه چهارم واحد ۶ و ۷

Image Alt

کالیبراسیون و تعیین کلاس نیروسنج ها و لودسل ها Loadcell Calibration

کالیبراسیون و تعیین کلاس نیروسنج ها و لودسل ها Loadcell Calibration

لودسل ها تجهیزاتی برای نیروسنجی هستند که از مکانیزم های متفاوتی برای اندازه گیری نیرو استفاده می کنند.پس از کالیبراسیون لودسل ها و تعیین پارامترهایی چون خطی بودن ، برگشت پذیری ، تکرارپذیری ، تجدید پذیری و خطای صفر می توان کلاس لودسل را باتوجه به استانداردهای بین المللی مانند iso376 تعیین نمود.

در استاندارد کالیبراسیون لودسل ها ، 4 کلاس 00 و 0.5 و 1 و 2 تعریف گردیده است که باتوجه به خطاهایی که از کالیبراسیون لودسل حاصل می شود می توان لودسل تحت کالیبراسیون را تعیین کلاس کرد.

در جدول زیر کلاس ها و حدود مجاز خطاها درج گردیده است.

تعیین کلاس لودسل ها مطابق ISO376

برخی تعاریف :

خطای صفر:

اختلاف بین مقدار خروجی لودسل پیش و پس از بارگزاری در نقطه صفر

خطای برگشت پذیری یا پسماند:

اختلاف بین مقادیر نمایش داده شده توسط لودسل در بارگزاری افزایش و وکاهشی(به جز نقطه صفر و بیشینه)

خطای درونیابی:

عدم توانایی رگرسیون و برازش صد در صدی باتوجه نوع رابطه ریاضی بین مقایر ورودی و خروجی متناظر در لودسل و انحراف رابطه رگرسیون و مقادیر اندازه گیری شده

خطای تکرارپذیری:

عدم توانایی تجهیز در اندازه گیری های مشابه در شرایط یکسان

خطای تجدیدپذیری:

عدم توانایی لودسل در اندازه گیری های مشابه زمانی که شرایطی چون محیط ، روش ، اپراتور و … تغییر کرده است.

خطای خزش:

عدم توانایی لودسل در اندازه گیری پایدار زمانی که ورودی ثابت است.(نوعی خستگی در تجهیزات) Creep

تعیین کلاس تجهیز پس از کالیبراسیون امکان مقایسه لودسل با سایر لودسل ها و انطباق محصول با نیاز های اندازه گیری را فراهم می سازد.