m

تماس با ما

تهران - ستارخان - خیابان باقرخان - پلاک ۹۳ - طبقه چهارم واحد ۶ و ۷

Image Alt

کالیبراسیون فشار Pressure Calibration

کالیبراسیون فشار Pressure Calibration

کالیبراسیون کمیت فشار همانند کالیبراسیون سایر کمیت ها به دو صورت کالیبراسیون مقایسه ای و کالیبراسیون توسط فشار مرجع تولیدی انجام می گیرد.
در روش مقایسه ای کالیبراسیون بصورت مقایسه فشار سنج تحت کالیبراسیون و فشارسنج مرجع انجام می گیرد.در این روش مقایسه در شرایط استاندارد محیطی مانند فشار ، دما و رطوبت مناسب و تحت کنترل و توسط فشارسنج مرجع یا کالیبراتور فشار انجام می گیرد.

کالیبراتور یا مرجع فشار باید خود از درستی بالاتری نسبت به فشارسنج تحت کالیبراسیون برخوردار بوده و عدم قطعیت آن متناسب با عدم قطعیت مورد انتظار و رده درستی تجهیز تحت کالیبراسیون باشد.

معمولا در روش کالیبراسیون مقایسه ای فشار ، کم ترین عدم قطعیت قابل حصول در شرایط ایده آل 0.03% می باشد.

در روش استفاده از مولد های فشار که از قوانین فیزیک مثل نیروی استاندارد بر سطح مقطع مشخص استفاده می شود دستگاه ترازوی فشار یا ددویت تستر (به انگلیسی Pressure Balance & Dead Weight Tester) به کار گرفته می شود.

درعین حال که این روش درستی و تجدیدپذیری بالاتری دارد ولی نیازمند تصحیحات بیشتری در عملیات کالیبراسیون دارد.

تصحیحاتی چون دما ، رطوبت ، فشارمحیط ، لزجت روغن یا سیال انتقال فشار ، شتاب جاذبه محلی ، اختلاف ارتفاع را می توان نام برد.کم ترین عدم قطعیت قابل حصول کالیبراسیون در این روش 0.006% می باشد.