m

تماس با ما

تهران - ستارخان - خیابان باقرخان - پلاک ۹۳ - طبقه چهارم واحد ۶ و ۷

Image Alt

فاکتور Z در تصحیح حجم ظروف Factor Z in correcting the volume of containers

فاکتور Z در تصحیح حجم ظروف FACTOR Z IN CORRECTING THE VOLUME OF CONTAINERS

فاکتور Z ضریبی است که برای تصحیح حجم ظروف برای دما و فشار و جنس ظرف تعیین می شود این ضریب قابل محاسبه است و برای راحتی کاربر در استانداردها و راهنماها در قالب جداولی برای جنس ظروف مختلف آورده شده است.

نحوه استفاده از فاکتور Z از جداول استاندارد کالیبراسیون ظروف حجمی بدین صورت است که با انتخاب دما و فشار محیط از سطر و ستون جدول مربوط به جنس ظرف ضریب Z مشخص شده و در مقدار جرم آب خالصی که حجم ظرف را پر نموده ضرب شده و عدد حاصل حجم ظرف می باشد.

دمای توصیه شده برای محل کالیبراسیون ظروف حجمی 20 درجه سلسیوس با تغییرات 1 درجه در ساعت می باشد. لازم به ذکر است هنگام کالیبراسیون ظروف حجمی ، باید دمای آب مقطر اندازه گیری شده و محاسبات و تصحیحات کالیبراسیون بر اساس این دما انجام گیرد.

حداقل تعداد تکرار کالیبراسیون ظروف حجمی 5 بار و برای نوع پیستونی مانند سمپلرها 10 مرتبه تکرار می باشد.