m

تماس با ما

تهران - ستارخان - خیابان باقرخان - پلاک ۹۳ - طبقه چهارم واحد ۶ و ۷

Image Alt

تحلیل نتایج کالیبراسیون و مشخصات فنی مهم در انتخاب محیط های دمایی مانند آون ، انکوباتور ،فور ، یخچال ، فریزر و …

تحلیل نتایج کالیبراسیون

تحلیل نتایج کالیبراسیون و مشخصات فنی مهم در انتخاب محیط های دمایی مانند آون ، انکوباتور ،فور ، یخچال ، فریزر و …

ناپایداری دمایی (Stability) :

توانایی تجهیز در ثابت نگه داشتن دما در طول زمان که مقدار تغییرات دمایی یک نقطه از محیط ، در طول زمان ، ناپایداری دمایی آن نقطه در نظر گرفته می شود. بیشترین مقدار اندازه گیری شده در نقاط مختلف ، ناپایداری دمایی محیط منظور می شود.

نایکنواختی دمایی (Uniformity) :

اختلاف میانگین دمای هر نقطه از محیط دمایی با میانگین دما در مرکز می باشد.
میانگین دمای یک نقطه میانگین دماهای اندازه گیری شده در آن نقطه نسبت به زمان می باشد.
( حداقل دوسیکل کامل سیستم مولد گرمایش یا سرمایش محیط باید سپری گردد بطور مثال کمپرسوریخچال دوبار روشن و خاموش گردد)

گرادیان دمایی:

همانند یکنواختی دمایی است با این تفاوت که اختلاف میانگین دمایی یک نقطه نسبت به نقطه دیگر سنجیده می شود (نه مرکز محیط) و معمولا این مقدار از مقدار عدم یکنواختی از نظر عددی بزرگ تر می باشد.
بیشترین اختلاف محاسبه شده پایداری ، یکنواختی و گرادیان در نقاط مختلف به عنوان مولفه عدم پایداری ، گرادیان و عدم یکنواختی برای یک محیط در نظر گرفته می شود.
معمولا تعیین این مقادیر در فرایند کالیبراسیون و بصورت ثبت دما با توالی یک دقیقه و در یک بازه زمانی حداقل 20 دقیقه پس از متعادل شدن دما در محیط انجام می شود.
برای انتخاب و تایید یک دستگاه برای فعالیت مورد نظر (محیط سازی ، کشت ، استریل ، دوام و … ) باید به گواهینامه کالیبراسیون معتبر و با قابلیت ردیابی مراجعه نمود.
حداقل نقاط لازم برای ارزیابی و کالیبراسیون یک محیط دمایی 3 نقطه مکانی می باشد.
در پایان یادآور می شود که تایید یک دستگاه در فعالیت مورد نظر وابسته به خطاها ، عدم قطعیت ها و حدود رواداری(تلرانس) آزمون می باشد.