m

تماس با ما

تهران - ستارخان - خیابان باقرخان - پلاک ۹۳ - طبقه چهارم واحد ۶ و ۷

Image Alt

اصول پایه در مدیریت کیفیت براساس ویرایش جدید ISO 9001

اصول پایه در مدیریت کیفیت براساس ویرایش جدید ISO 9001

اصول پایه در مدیریت کیفیت براساس ویرایش جدید ISO 9001 شامل 8 اصل می باشد که توسط کمیته ISO/TC 176 بروز شده است. این اصول به سازمان هایی که به دنبال بهبود عملکرد خود هستند کمک می کند تا اصول برنامه مدیریت کیفیت خود را در مسیر درست هدایت کنند.

اصل اول: تمرکز بر مشتری

همانطور که انتظار داشتید ، تمرکز بر مشتری اولین اصل است که شامل هر دو نیاز مشتری و خدمات مشتری استاین اصل تأکید می کند که یک کسب و کار باید مشتریان خود را درک کند که چه چیزی را چه زمانی نیاز دارند.

همانطور که توانایی ها و امکانات کسب و کار در فضاهای حقیقی و مجازی برای نشان دادن فرصت های جدید به مشتری و برآورده شدن آنها بهبود می یابد ، افزایش وفاداری مشتری، افزایش درآمد و سرمایه اندوخته کاهش می یابد ، پس باید با فرایندهای موثرتر به طور کلی رضایت مشتری را بهبود بخشید.

اصل دوم: رهبری

بدون رهبری روشن و قوی، کسب و کار چیزی جز دست و پا زدن در دریای سازمان نخواهد بود.سازمان باید هدف یا اهداف واضح داشته و اطمینان حاصل کند که کارکنان به طور جدی در دستیابی به این اهداف نقش دارند.

از مزایای افزایش سطح مشارکت کارکنان افزایش انگیزه آنان برای برآوردن نیازهای مشتری استتحقیقات نشان می دهند اگر کارکنان در دایره مشارکت نگه داشته شوند و دیدگاه سازمان را درک کنند، کارایی بیشتری خواهند داشت.

اصل سوم: مشارکت افراد

رویکرد فرایندی همه چیز در مورد توانمندی و اثربخشی استفرآیندهای مدیریت شده به خوبی هزینه ها را کاهش داده ، هماهنگی را بهبود بخشیده و اشکالات را از بین برده و باعث بهبود مداوم خواهد شد.
با تبدیل شدن به یک سازمان کارآمد تر، به منظور بهینه سازی عملکرد ، اعتماد به ذینفعان خود را ایجاد خواهید کردمدیریت فرآیندها با ایجاد مسئولیت های روشن و اطمینان از استفاده از منابع خود در بهترین حالت.

اصل چهارم: رویکرد فرایندی

رویکرد فرایندی همه چیز در مورد کارآیی و اثربخشی استاین نیز در مورد ثبات و درک است که فرآیندهای خوب و درست باعث افزایش فعالیت می شوند.

فرآیندهای بزرگ هزینه ها را کاهش داده ، هماهنگی را بهبود بخشیده ، زائدات را از بین برده و بهبود مستمر می نماید.

اصل پنجم: رویکرد سیستماتیک به مدیریت

شناسایی، درک و مدیریت فرآیندهای مرتبط به عنوان یک سیستم، به اثربخشی و کارآیی سازمان در دستیابی به اهداف آن کمک می کند.
یک کسب و کار تلاش های خود را بر روی فرآیندهای کلیدی و همچنین تنظیم فرآیندهای مکمل برای به دست آوردن کارایی بهتر متمرکز می کنداین به این معنی است که فرآیندهای چندگانه به عنوان یک سیستم مدیریت می شوند که باید به کارایی بیشتر منجر شود.

اصل ششم: بهبود مستمر

این اصل بسیار ساده است، بهبود مستمر باید یک هدف تجاری فعال باشد.توانایی افزایش فرصت های جدید، انعطاف پذیری سازمانی و عملکرد بهتر ازمزایای بهبود مستمر می باشد. به خصوص در شرایط اقتصادی دشوار، کسب و کارهایی رشد می کنند که می توانند با شرایط بازار جدید سازگار شوند.

اصل هفتم: تصمیم گیری مبتنی بر شواهد

یک رویکرد منطقی، بر اساس داده ها و تجزیه و تحلیل آنها ، حس کسب و کار خوب استمتأسفانه، در یک کسب و کار شتابزده اغلب تصمیمات می تواند بدون هیچ گونه تفکر انجام شودپیاده سازی اصول مدیریت کیفیت که در متن استاندارد به آن اشاره شده ، امکان تصمیم گیری را با وضوح فراهم می کند.

تصمیمات آگاهانه منجر به درک بهتر بازار (جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها ) و توانایی دفاع از تصمیمات گذشته خواهد شد.

اصل هشتم: روابط مفید متقابل

این اصل مربوط به زنجیره تامین است که رابطه بین شرکت و تامین کنندگان آن را بهبود می دهد؛ شناخت آن وابسته به یک رابطه قوی است که باعث افزایش بهره وری و تشویق به کارهای یکپارچه می شود.

نتیجه آن بهینه سازی هزینه ها و منابع ، و بهبود و ایجاد روابط بلند مدت و انعطاف پذیری واکنش های مشترک به تغییرات بازار یا نیازهای مشتری و انتظارات آن می باشد.

منبع: British Assessment Bureau